กิจกรรมอื่นๆ

ประมวลภาพการจัดอบรม ประจำเดือน กันยายน 2564

ภาพบรรยากาศการจัดอบรม การติดตั้งและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ผลิตภัณฑ์เครื่องทำน้ำแข็ง Alpine ให้แก่ช่างบริการเครื่องกรองน้ำ สำนักงานใหญ่ ณ ห้องประชุมแม่น้ำเจ้าพระยา วัตถุประสงค์การจัดอบรมเพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการติดตั้ง การบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำแข็งในแต่ละรุ่น

อบรม Google data studio ให้แก่กลุ่มปฏิบัติการ กลุ่มทรัพยากรบุคลลและฝ่ายจัดซื้อ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom วัตถุประสงค์การจัดอบรมเพื่อให้ผู้เข้าอบรม รู้และเข้าใจเครื่องมือ Google data studio เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงาน

อบรม Credit Development ให้แก่พนักงาน ฝ่ายเก็บเงินภาคสนาม ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom วัตถุประสงค์การจัดอบรมเพื่อให้พนักงานมีแนวคิดและสามารถบริการใน Touch point ให้เกิดความประทับใจ และให้พนักงานมีแนวคิดและสามารถบริการเก็บเงินโดยลดข้อร้องเรียนแต่ละกลุ่มของลูกค้าได้