Other Activities

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)

บรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) หรือ TSR วันที่ 27 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมแม่น้ำเจ้าพระยา สำนักงานใหญ่

การประชุมในครั้งนี้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น สอบถามเกี่ยวกับกิจการของ TSR และออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ รวมถึงทราบผลประกอบการ และทิศทางการบริหารจัดการในปี 2565