Other Activities

ประมวลภาพ งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี 2562

ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 21 มกราคม2562 ที่ผ่านมา