กิจกรรมอื่นๆ

พนักงาน TSR ร่วมฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564

ทีเอสอาร์ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพนักงานเป็นอันดับแรก เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ทราบถึงการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยตามมาตรฐาน สามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงในอาคาร และสามารถเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยอย่างปลอดภัย และได้รับอันตรายน้อยที่สุด

จึงได้จัดฝึกอบรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564 ขึ้น โดยการฝึกซ้อมนี้ ถูกจัดใน 3 สถานที่ ได้แก่

1. โรงงานปทุมธานี วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564

2. TSR APARTMENT วันที่ 8 ธันวาคม 2564 และ

3. ทีเอสอาร์สำนักงานใหญ่ วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19