กิจกรรมอื่นๆ

ประมวลภาพการจัดอบรม ประจำเดือน มิถุนายน 2564

ภาพบรรยากาศการจัดอบรม Marketing Profitability Pricing Strategy and Tactics ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ประจำเดือน มิถุนายน 2564 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564

วัตถุประสงค์การจัดอบรมเพื่อให้พนักงานมีความรู้และเข้าใจแนวคิด ทฤษฎีด้านการเพิ่มความสามารถในการทำกำไรสมัยใหม่ มีความรู้และเข้าใจเครื่องมือในการวิเคราะห์และกำหนดราคาที่เหมาะสม รวมถึงสามารถนำกลยุทธ์ด้านราคามาปรับใช้ เพื่อสร้างคุณค่าและสื่อสารคุณค่าไปถึงลูกค้า