รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น PDF
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

บริษัทจัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บมจ.เธียรสุรัตน์ ในรูปแบบ DVD
ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นท่านใดสนใจ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ “ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์” โทร. 02 819 8899 ต่อ 1536 หรือ 1591