ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งจากภายในและภายนอก รวมถึงแนวโน้มทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี อุตสาหกรรม คู่แข่ง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อระบุปัจจัยความเสี่ยงที่สําคัญของบริษัทโดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ความเสี่ยงต่อการดําเนินธุรกิจ

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

นโยบายความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

คําอธิบายความเสี่ยง

บริษัทเล็งเห็นความสําคัญในการนําผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด โดยในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่แต่ละครั้งต้องใช้เวลาในการคิดค้นและออกแบบ หลังจากที่ได้มีการศึกษาถึงคุณความต้องการของลูกค้าและปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะในด้านเทคโนโลยี สุขอนามัย ความเป็นอยู่ ประโยชน์การใช้สอย และการแข่งขัน จึงทําให้มีสินค้าใหม่ที่ออกในแต่ละปีไม่มาก บริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงจากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่อาจไม่ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างมีนัยสําคัญได้

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท

ก่อนการนําผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด บริษัทได้มีการกําหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนการดําเนินการตั้งแต่การออกแบบการ ผลิต การกําหนดกิจกรรมทางการตลาด และส่งเสริมการขาย นอกจากนี้ยังมีการกําหนดตัวชี้วัดต่าง ๆ เพื่อใช้สําหรับติดตามและ วัดผลความสําเร็จในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยมีการรายงานผลความคืบหน้าแก่คณะกรรมการบริหารผลิตภัณฑ์อย่างสมํ่าเสมอเพื่อทบทวนความเหมาะสมของแผนกลยุทธ์และพิจารณาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมเพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุได้ตามเป้าหมายที่กําหนด

ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของบริษัทหยุดชะงัก

คําอธิบายความเสี่ยง

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการดําเนินธุรกิจของบริษัทต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่สําคัญในหลายๆด้าน ถึงแม้ว่า บริษัทจะมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบแล้วก็ตามปัจจัยเสี่ยงบางประการที่ไม่สามารถป้องกันได้ เช่น ปัจจัยเสี่ยงจากโรคระบาดโควิด การโจมตีทางไซเบอร์ และเหตุการณ์ไม่คาดคิดการอาทิ เช่น มาตรการ Lockdown จากรัฐบาลเป็นต้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ อาจส่งผลกระทบต่อการเดินตลาดของพนักงานฝ่ายขายตรง

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ รวมถึงการจัดทําแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อให้มั่นใจได้ว่าหากเกิดเหตุการณ์วิกฤตต่าง ๆ บริษัทจะสามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นบริษัทจึงได้จัดทําคู่มือการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อให้แต่ละหน่วยงานนํามาใช้ในการจัดทำแผนรับมือเพื่อตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะ วิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ โดยไม่ให้สภาวะดังกล่างส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดําเนินธุรกิจ โดยผู้บริหารในทุกส่วนงานมีหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางธุรกิจ ระบุกระบวนการที่ต้องให้ความสําคัญและจําเป็นต้องกลับมาดําเนินงานเพื่อเตรียมการรับมือเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

ความเสี่ยงจากการที่ธุรกิจต้องพึ่งพิงจากการทีมขายตรงเป็นส่วนใหญ่

คําอธิบายความเสี่ยง

การดําเนินธุรกิจต้องอาศัยการเดินตลาดของพนักงานขายตรงที่อาจจะประสบกับปัญหาในเรื่องการรับสมัครพนักงานขาย และ Turn over ของพนักงานขายที่ไม่สามารถรับสมัครพนักงานขายและรักษาให้พนักงานขายสามารถเดินตลาดและเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผลกระทบของปัจจัยต่าง ๆ อันได้แก่ โรคระบาดโควิด พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของคน และเทคโนโลยีเป็นต้น ที่อาจส่งผลกระทบต่อการรับสมัครและรักษาพนักงานขายตรงให้ทํางานกับบริษัทไปได้อย่างต่อเนื่อง

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท

บริษัทได้มีการจัดตั้งหน่วยงานในการสรรหาและฝึกอบรมพนักงานขายตรงขึ้นมาแยกต่างหากจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อมาสนับสนุนกับฝ่ายขายตรง พร้อมกับได้มีการจัดตั้งคณะกรรมาการขายเพื่อมาพิจารณาและบริหารผลการขายและค่าตอบแทนให้กับพนักงานขายให้เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อจูงใจให้พนักงานขายตรงได้ทํางานกับบริษัทไปอย่างยั่งยืน ประกอบบริษัทได้มีการขยายธุรกิจในลักษณะของการกระจายความเสี่ยง (Diversified Risks) ไปทําการขายตรงแบบ Online to Offline และ E-Commerce รวมทั้งการขยายไปทําธุรกิจด้านการให้สินเชื่ออันได้แก่ การให้สินเชื่อ แบบ Floor Plan การให้สินเชื่อเช่า ซื้อรถบรรทุก และการให้สินเชื่อเงินให้กู้แบบมีหลักประกันเพิ่มขึ้นเพื่อจะได้เป็นการสร้างรายได้ใหม่เพิ่มขึ้น และในปี 2565 บริษัทมีแผนงานในช่องทางการขาย Online และการสร้างตัวแทนขายในลักษณะ TSR Network ที่ใช้สื่อ Online เป็นหลัก เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับ Lifestyle ของผู้บริโภคในปัจจุบันที่นิยมการซื้อแบบออนไลน์นอกจากนี้ยังมีรูปแบบการขายอื่น ๆ อาทิ การผลิตและจําหน่ายสินค้าประเภท OEM แก่บริษัทขายตรงอื่น

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและภาวะขาดแคลนวัตถุดิบ

คําอธิบายความเสี่ยง

เนื่องจากในการผลิตและประกอบเครื่องกรองนํ้านั้นจําเป็นต้องมีการสั่งซื้อวัตถุดิบบางอย่าง อันได้แก่ โครงของเครื่องกรองนํ้า สารกรอง และ ชิ้นส่วนอิเล็คโทรนิกส์ เป็นต้น ที่บางครั้งวัตถุดิบเหล่านี้ก็มีการขาดตลาดหรือขึ้นราคาจนทําให้ต้นทุนการขายสูงขึ้น

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท

บริษัทมีนโยบายในการจัดหาวัตถุดิบจากผู้ขายอย่างน้อย 2-3 รายเพื่อลดการพึ่งพิงผู้ขายรายใดรายหนึ่ง รวมทั้งเป็นการสร้างอํานาจการต่อรองให้แก่บริษัท โดยบริษัทจะมีการวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าตามแผนการผลิตและการขาย และมีการทบทวนแผนอย่างสมํ่าเสมอ นอกเหนือจากกลยุทธ์ในด้านการจัดหา บริษัทยังเตรียมแผนรับมือหากเกิดภาวะขาดแคลนวัตถุดิบหลักด้วยการมี Safety Stock ไว้ระดับหนึ่ง

ความเสี่ยงเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภคและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ของบริษัท

คําอธิบายความเสี่ยง

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นเครื่องกรองนํ้าที่ลูกค้านําไปใช้เพื่อให้มีนํ้าดื่มที่สะอาดและปลอดภัย ในการบริโภค หากลูกค้าบริโภคนํ้าที่ได้มาจากเครื่องกรองนํ้าของบริษัท แล้วมีผลต่อสุขภาพร่างกาย บริษัท จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้น ๆ และลูกค้าก็อาจจะขาดความเชื่อถือในการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจนกระทบกับยอดขายและกําไรของบริษัทได้

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท

บริษัทมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในด้านการบริโภคนํ้าดื่มที่สะอาด ปลอดภัย และมีประโยขน์ต่อร่างกาย ภายใต้ข้อกําหนดกฎระเบียบที่เกี่ยง ข้องซึ่งบริษัทได้จัดให้มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของโรงงานผลิต นอกจากนี้บริษัทยังมีระบบการตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ การสื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนตลอดจนระบบการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าเกี่ยวกับปัญหาด้านผลิตภัณฑ์และบริการการติดตั้ง การขายและการเก็บเงิน

การพึ่งพิงบุคคลากรโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงที่มีความสําคัญ

คําอธิบายความเสี่ยง

การประกอบธุรกิจของบริษัทต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของบุคคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง หากบริษัทไม่สามารถรักษาบุคคลากรที่สําคัญดังกล่าว หรือไม่สามารถสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในระดับเดียวกับเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงเพื่อดํารงตําแหน่งแทนบุคคลากรที่สําคัญนี้ได้ อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจได้

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท

บริษัทได้จัดทําแผนสืบทอดตําแหน่งที่ครอบคลุมตําหน่งผู้บริหารระดับสูง รวมถึงได้มีการติดตามความคืบหน้าของแผนสืบทอดดังกล่าวเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่สามารถสืบทอดตําแหน่งที่สําคัญใน อนาคต

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

คําอธิบายความเสี่ยง

ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน เนื่องจากในปัจจุบันกลุ่มบริษัทได้เริ่มมีการกู้ยืมเงินมาเพื่อรองรับธุรกิจการขายเป็นแบบสินเชื่อเช่าซื้อสําหรับเครื่องกรองนํ้า สารกรอง เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ รถบรรทุก เครื่องทํานํ้าแข็ง ตู้แช่ และสินเชื่อ Floor Plan และ สินเชื่อเงินให้กู้มีหลักประกันเพิ่มขึ้น ซึ่ง หากมีการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยก็จะทําให้บริษัทมีต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้น

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท

กลุ่มบริษัทได้มีการทําธุรกิจสินเชื่อแบบเช่าซื้อสําหรับเครื่องกรองนํ้ามาแล้วมากกว่า 45 ปีเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้เครื่องกรองนํ้าได้ แล้วได้มีมาขยายสินเชื่อเช่าซื้อนี้ไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าจากฐานลูกค้าที่ซื้อเครื่องกรองนํ้ามาจนมีการจัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นมาทําสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อ 4-5 ปี ที่ผ่านมาแล้วก็ได้มีการขยายธุรกิจสินเชื่อนี้เพิ่มขึ้นมายังสินค้าอื่นอันได้แก่ เครื่องทํานํ้ าแข็ง ตู้แช่ รถยนต์ รถบรรทุก สินเชื่อ Floor Plan และสินเชื่อเงินให้กู้มีหลักประกัน โดยในการทําธุรกิจสินเชื่อดังกล่าวบริษัทจะใช้เงินจากส่วนเงินลงทุน เงินกู้จากบริษัทแม่ และสถาบันการเงิน ซึ่งในปัจจุบันมีวงเงินสินเชื่อ (Credit Facilities) อยู่กับสถาบันการเงินในประเทศไทยหลายแห่งรวมกัน มากกว่า 800 ล้านบาท และในการกําหนดอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บตามสัญญาจะขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยในตลาดและคู่แข่งเพื่อให้เหมาะสมกับต้นทุนของเงินที่นํามาให้กู้ ซึ่งในปัจจุบันบริษัทกําลังจัดหา แหล่งเงินกู้ระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยที่คงที่ เพื่อให้เหมาะกับการให้สินเชื่อ (Matching Fund)

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

คําอธิบายความเสี่ยง

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน เนื่องจากในปัจจุบัน บริษัทมีการนําเข้าของวัตถุดิบและสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาประมาณ 18% ของการสั่งซื้อวัตถุดิบและสินค้าทั้งหมด เพื่อนํามาใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท

บริษัทได้มีการวางแผนในการสั่งซื้อวัตถุดิบและสินค้าเข้ามาใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งจะมีทั้งการสั่งซื้อภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งการสั่งซื้อจากต่างประเทศส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการสั่งซื้อในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งบริษัทจะให้มีการป้องกันความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการซื้อ Forward Contracts จากธนาคาร

ความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อ

คําอธิบายความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นการขายผ่อนชําระตามสัญญาเช่าซื้อ ซึ่งคุณภาพของลูกหนี้เช่าซื้อจะเป็นปัจจัยหลักในการรับรู้รายได้ของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมียอดลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ค้างชําระเกิน 3 งวด มีสัดส่วนร้อยละ 6.18 (หลังหักดอกเบี้ยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้และภาษีขายรอตัดบัญชี) ที่ผ่านมาลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นลูกค้ารายย่อยในระดับล่างถึงกลาง โดยบริษัทกําหนดนโยบายการคัดเลือกลูกค้าที่ผ่อนปรนเพื่อให้กลุ่มลูกค้าดังกล่าวสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการของบริษัทได้ อย่างไรก็ตามบริษัทกําหนดนโยบายการตรวจสอบและควบคุมการให้สินเชื่อ รวมทั้งในกรณีที่ลูกหนี้ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 90 วัน จะถูกพิจารณาเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อลูกหนี้มีความเป็นไปได้ว่าจะไม่สามารถชําระคืนได้อันอาจจะมีผลกระทบกับผลประกอบการของบริษัท

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท

ความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายสําหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ จากมาตรการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากลูกหนี้เช่าซื้อที่อาจไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงในสัญญาของบริษัท จากข้อกําหนดคุณสมบัติของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางที่ชัดเจนแก่ทีมงานขายโดยต้องผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากพนักงานขายและหัวหน้าทีมพิจารณาอีกครั้งก่อนทําสัญญา จากนั้นก็จะมีการตรวจสอบคุณภาพลูกหนี้ โดยฝ่ายเครดิตที่จะมาประเมินความน่าเชื่อถือของลูกค้าแต่ละรายว่าเหมาะสมกับแผนการผ่อนชําระสินค้าพร้อมทั้งตรวจสอบว่ามีการติดตั้งครบถ้วนหรือไม่เพราะฝ่ายเครดิตเป็นหน่วยงานที่จะมาเก็บค่างวดผ่อนชําระสําหรับการขายสินค้าผ่านโทรศัพท์อันได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นเงินผ่อนจะเป็นการขายผ่านบริษัทย่อยคือบริษัท เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง จํากัด (TSRL) โดยจะมีการตรวจสอบเครดิตลูกค้าทุกรายผ่าน Credit Bureau และพนักงาน checker จะเข้าตรวจสอบข้อมูลลูกค้าตามหลักเกณฑ์ของบริษัท TSRLเพื่อเป็นข้อมูลประกอบร่วมกันในการพิจารณาว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติในกรณีที่เกิดหนี้สูญจากการขาย พนักงานขายและผู้บริหารฝ่ายขายที่เกี่ยวข้องจะมีส่วนร่วมรับผิดชอบชําระค่าเสียหายแก่บริษัท เพื่อทดแทนความเสียหายตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และบริษัทจะดําเนินการติดตามทวงถามหนี้สินคงค้างจากลูกหนี้ที่ค้างชําระเกินกําหนดโดยแผนกเร่งรัดหนี้สิน และฝ่ายกฎหมายของบริษัท รวมทั้งจะดําเนินการถอดเครื่องคืนจากลูกหนี้ดังกล่าว

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

คําอธิบายความเสี่ยง

ปัจจุบันธุรกิจผลิตและจําหน่ายเครื่องกรองนํ้าของบริษัทยังไม่ได้เป็นธุรกิจที่ถูกควบคุมโดยตรงจากหน่วยงานภาครัฐ อย่างไรก็ตามมีหน่วยงานรัฐหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัททางอ้อม กล่าวคือ สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ทําหน้าที่ดูแลมิให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจเช่าซื้อเอาเปรียบผู้บริโภค และ สคบ.ควบคุมการขายตรง โดยกําหนดให้ผู้ประกอบการขายตรงต้องมีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจโดยเฉพาะ ส่วนกระทรวงอุตสาหกรรมจะเป็นผู้ดูแลการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานซึ่งบริษัทถือเป็นนโยบายหลักที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามบริษัทมีความเสี่ยงในกรณีที่หน่วยงานภาครัฐอาจบังคับใช้กฎระเบียบเพิ่มเติมที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท

บริษัทได้มีการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวทางที่ทางราชการกําหนดในปัจจุบัน พร้อมกับติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องดังกล่าวตลอดเวลา เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงให้การดําเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับกฎระเบียบของภาครัฐต่อไป และในปัจจุบันบริษัทมีโรงงานผลิต ประกอบ ซ่อม รวม 4 แห่ง ซึ่งโรงงานหลักในการผลิต ประกอบ ซ่อม เครื่องกรองนํ้า ตั้งอยู่ที่ ตําบล บางกระดี อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สําหรับโรงงานอีก 3 แห่ง ตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี โดยโรงงานทุกแห่งได้รับใบอนุญาตในการประกอบกิจการโรงงานแล้ว และเมื่อปี 2562 ภาครัฐได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติโรงงานส่งผลให้ไม่ต้องต่อใบอนุญาตโรงงานเป็นรายปี โดยจากพระราชบัญญัติดังกล่าว ส่งผลให้โรงงานมีอายุจนกว่าจะมีการแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงาน

ความเสี่ยงจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy)

คําอธิบายความเสี่ยง

ในโลกยุคดิจิทัล ข้อมูลกลายเป็นเครื่องมือที่่สําคัญในการสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ บริษัทต่าง ๆ สามารถนําข้อมูลมาวิเคราะห์และเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ ส่งผลให้หลายธุรกิจพยายามเก็บข้อมูลทุกอย่างเพื่อนํามาต่อยอดและสร้างประโยชน์แก่ธุรกิจในอนาคต จนบางครั้งอาจจะละเมิดความเป็นส่วนบุคคลของผู้บริโภคซึ่งอาจเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ชื่อเสียงของบริษัทได้

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมุ่งเน้นในการให้ความเคารพและความสําคัญถึงสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในความเป็นส่วนตัวที่ต้องได้รับความคุ้มครองตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงได้กําหนดนโยบายเพื่อเป็นหลักในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเป็นแนวทางปฏิบัติสําหรับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในการนําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยครอบคลุมตั้งแต่ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล มาตรการการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลเพื่อขอให้การนําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้เป็นไปอย่างเหมาะสม ไม่ละเมิดความเป็นส่วนบุคคลและเป็นไปตามที่พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนดไว้

2) ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่ (New Emerging Risks)

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่

ความเสี่ยงจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คําอธิบายความเสี่ยง

จากสถานการณ์การระบาด COVID-19 ซึ่งได้แพร่กระจายในหลายประเทศทั่วโลกตั้งแต่ปลายปี 2562 รวมทั้งประเทศไทยและได้ส่งผลต่อสุขภาพ ภาวะเศรษฐกิจและสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม หลายประเทศได้ใช้มาตรการจํากัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเดินทางจนกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานในหลายประเทศเป็นวงกว้างซึ่งได้ส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัท กล่าวคือในปี 2564 การแพร่ระบาดของ COVID-19 นี้ได้แพร่กระจายและรุนแรงมากจนทําให้ยอดขายของบริษัทลดลงไป 13.20% และกําไรลดลงไป 78.33% ทั้งนี้ เพราะสถานการณ์การระบาดดังกล่าวทําให้บริษัทไม่สามารถเพิ่มและรักษาทีมขายตรงได้เนื่องจากพนักงานและลูกค้าติดโควิดจนบริษัทไม่สามารถที่จะไปเยี่ยมลูกค้าที่บ้านเพื่อนําเสนอสินค้าได้เหมือนเหตุการณ์ปรกติ ตลอดจนรายได้ของลูกค้าเองก็ลดลงจนต้องลดการใช้จ่ายลงและไม่สามารถที่จะผ่อนค่าสินค้าให้กับบริษัทได้

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท

แม้ว่าบริษัทจะตระหนักถึงความสําคัญในการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดที่เกิดขึ้น แต่สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในปีนี้ก็รุนแรงมากจนบริษัทต้องให้มีการประเมินความเสี่ยงเพื่อระบุผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อธุรกิจในแต่ละด้าน รวมทั้งการจัดเตรียมแผนการรับมือที่เหมาะสม และครอบคลุมในทุกด้านที่สําคัญ ด้วยการจัดตั้งคณะผู้บริหารสู้วิกฤตขึ้นมาทําหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆให้ดําเนินการไปในแนวทางที่กําหนด รวมถึงติดตามการปฏิบัติงานและกู้คืนเหตุการณ์ในฝ่ายของตนให้สามารถบริหารความต่อเนื่องและกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

คําอธิบายความเสี่ยง

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและก้าวกระโดด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมมุมมองและการใช้ชีวิตของผู้คนทั่วโลกรวมทั้งการดําเนินธุรกิจและความสามารถในการแข่งขันของบริษัท
การบริหารความเสี่ยงของบริษัท
บริษัทได้ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และการสร้างความหลากหลายในสินค้าและการให้บริการของบริษัทด้วย เหตุนี้บริษัทจึงได้ตั้งทีมงานทําหน้าที่วางแผนติดตามเทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัลและเตรียมความพร้อมรองรับกับการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาช่องทางการขายบน Online Platform การพัฒนาการจัดเก็บฐานข้อมูลของลูกค้า Customer Data Platform เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพิจารณานําระบบ RPA (Robotic Process Automation) และTechnology การผลิตใหม่ๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอํานาจกําหนดนโยบายการบริหาร

คําอธิบายความเสี่ยง

บริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ กลุ่มแจ้งอยู่ (รายละเอียดเพิ่มเติมใน: ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถือหุ้นรวมกันในบริษัทจำนวน 322,453,877 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58.69 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงทําให้กลุ่มแจ้งอยู่สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกําหนดต้องให้ได้รับเสียงสามในสี่ (3 ใน 4) ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท

บริษัทได้ตระหนักถึงประเด็นความเสี่ยงดังกล่าวจึงได้จัดโครงสร้างการจัดการซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ โดยมีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท จํานวน 5 ท่าน จากจํานวนกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน โดยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน รับหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบและพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลในการทํารายการระหว่างกันก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป