ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

รายปี
23 มี.ค. 2564 การเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
09 มี.ค. 2564 แจ้งเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ของบริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
01 มี.ค. 2564 งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
01 มี.ค. 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
25 ก.พ. 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (สอบทานแล้ว)
25 ก.พ. 2564 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล
25 ก.พ. 2564 แจ้งเปลี่ยนแปลงอีเมล์ของบริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
25 ก.พ. 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
25 ก.พ. 2564 งบการเงิน ประจำปี 2563 (สอบทานแล้ว)