ข้อมูล TSR-W1

ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (TSR–W1)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก : 200,666,316 หน่วย
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : 21 ธันวาคม 2558
วันครบกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : 20 ธันวาคม 2561
อัตราการใช้สิทธิ(ก่อนปรับสิทธิ) : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่
อัตราการใช้สิทธิ(หลังปรับสิทธิ) : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1.10 หุ้นสามัญใหม่
ราคาการใช้สิทธิ(ก่อนปรับสิทธิ) : 2.00 บาทต่อหุ้น
ราคาการใช้สิทธิ(หลังปรับสิทธิ) : 1.818 บาทต่อหุ้น
วันกำหนดการใช้สิทธิ

(Exercise Date) :
ใช้สิทธิได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ได้แก่ วันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561) โดยวันใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 20 ธันวาคม 2561
วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก : 31 พฤษภาคม 2559
PDF
ข้อกำหนดสิทธิของ TSR-W1
แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ TSR-W1