นโยบาย CSR

ด้วยปณิธานที่แน่วแน่ของผู้ก่อตั้ง (คุณวีรวัฒน์ แจ้งอยู่) อยากให้คนไทยทุกครัวเรือน มีสุขภาพที่ดี มีน้ำดื่มที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค สารเคมี หรือโลหะหนักเจือปน ดังนั้นการดำเนินธุรกิจของ ทีเอสอาร์ หรือ บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) จึงได้ให้ความสำคัญในความรับผิดชอบต่อสังคม และสานต่อความตั้งใจของผู้ก่อตั้ง จึงได้มีการกำหนดนโยบายและการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้บริโภค คู่ค้า อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และตระหนักในความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

ในส่วนของพนักงานนั้น บริษัทฯ ได้ดูแลพนักงาน โดยยึดหลักการบริหารค่าจ้างด้วยความเป็นธรรม มีความเหมาะสมต่อการครองชีพอย่างเป็นสุข มีการสนับสนุนเงินในรูปแบบของเงินช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงสวัสดิการทางด้านอื่น ๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาลที่นอกเหนือจากประกันสังคม เครื่องแบบพนักงาน การตรวจสุขภาพประจำปี การท่องเที่ยวประจำปี ฯลฯ ควบคู่ไปกับการที่ส่งเสริมให้พนักงานได้มีดุลยภาพในการดำเนินชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว ตามแนวทางปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งยังให้พนักงานมีส่วนร่วมในการช่วยประหยัดไฟฟ้า กระดาษ เพื่อลดการใช้พลังงาน และร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้รณรงค์ให้พนักงานดื่มน้ำจากเครื่องกรองน้ำที่บริษัทฯ ได้จัดไว้ตามพื้นที่ที่จัดไว้ให้ เพื่อช่วยลดปริมาณขยะ อาทิ ขวดพลาสติก ซึ่งถือได้ว่าเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน และยังจำแนกถังขยะชนิดเปียกและชนิดแห้ง เพื่อจะได้เป็นการช่วยคัดกรองขยะและส่งเสริมให้พนักงานนำขยะที่เหลือใช้กลับไปใช้ประโยชน์หรือนำไปจำหน่ายได้ เช่น กล่องใส่เครื่องกรองน้ำ กล่องใส่สารกรอง ที่ลูกค้าคืนกลับมา

ส่งเสริมให้พนักงานได้เข้าร่วมใน โครงการ Happy Workplace Center กับทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุขในองค์กร และบริษัทฯ ยังเข้าร่วมโครงการอบรม เกี่ยวกับการจัดทำระบบมาตรฐานการป้องกัน และการแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดภายในสถานประกอบการ ซึ่งจัดโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี และได้เข้ารับรางวัลประกาศนียบัตร โครงการโรงงานสีขาว ณ โรงแรม โกลเดนดรากอน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ (CSR-In-Process)

จากปณิธานข้างต้น ท่านประธานฯ จึงได้คิดค้นกระบวนการผลิตเครื่องกรองน้ำขึ้นมา และพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยกระบวนการผลิตในทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองและตรวจสอบ ซึ่งเริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกวัสดุที่จะมาประกอบเครื่องกรองน้ำ เป็นวัสดุที่มีคุณภาพแบบ Food Grade (คือ มาตรฐานที่รับรองว่าสามารถใช้กับอาหาร เครื่องดื่ม ในปริมาณที่กฎหมายกำหนด) นอกจากนั้นยังมีความแข็งแรงทนทาน สำหรับสารกรองที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิต บริษัทฯ ได้คัดเลือกสารกรองที่มีคุณภาพ ทั้งจากในประเทศและจากต่างประเทศ มีมาตรฐานสากลรับรอง โดยจะใช้สารกรองแอคติเวท เตท คาร์บอน (Activated carbon) ที่มีไอโอดีนนัมเบอร์ (Iodine Number) Number 1,150 ซึ่งมีความสามารถดูดซับสารเคมีสูงกว่ามาตรฐานการดูดซับที่มาตรฐานกำหนดไว้ คือ Number 1,000 นอกจากนั้นยังได้การรับรองมาตรฐานการผลิตจาก NSF (Nation Sanitation Foundation) ทั้งนี้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้ส่งน้ำไปยังหน่วยงานภายนอกเพื่อทดสอบคุณภาพน้ำเป็นประจำ รวมทั้งทำการตรวจรับวัตถุดิบว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดไว้ โดยบริษัทฯ จะเน้นการคัดสรร ผู้จำหน่ายวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่ดีที่สุดที่จะนำมาใช้กับเครื่องกรองน้ำของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกระบวนการทดสอบคุณภาพของเครื่องกรองน้ำนั้น น้ำที่ไหลออกจากเครื่องกรองน้ำจะผ่านไปเก็บไว้ในถังพักน้ำที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ตามปริมาณการใช้น้ำที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการผลิต (มีจำนวน 5 ถัง ๆ ละ 4,000 ลิตร) โดยน้ำที่ผ่านไปยังถังพักน้ำดังกล่าวนั้น ก็จะถูกบำบัดให้สะอาดก่อนจะนำมาใช้สำหรับล้างสารกรอง และน้ำที่ไหลจากการล้างสารกรองก็จะไหลไปที่บ่อพักน้ำให้ตกตะกอนหลังบำบัดให้สะอาดอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นน้ำที่สะอาดจะไหลสู่ท่อระบายน้ำของเทศบาลสำหรับกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนได้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการรับรอง ISO 9001:2000 และ ISO 9001:2008 และได้จัดทำเป็นคู่มือมาตรฐานแสดงขั้นตอนที่ชัดเจน เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่วางไว้

ภายหลังกระบวนการขาย บริษัทฯ ยังมีบริการหลังการขายที่มีคุณภาพ โดยมีการตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้า ตั้งแต่กระบวนการขาย การติดตั้ง และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ด้วย การโทรศัพท์ของพนักงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) สำหรับอายุของสารกรองที่ใช้ครบกำหนดตามมาตรฐานที่กำหนด อาทิ 2 ปี หรือ 20,000 ลิตร บริษัทฯ ก็จะแจ้งกับลูกค้าเพื่อขอให้เปลี่ยนสารกรอง เมื่อลูกค้าตกลงเปลี่ยนสารกรอง บริษัทฯ จะขอรับสารกรองเก่ากลับมาเพื่อนำมาบริหารจัดการอย่างถูกวิธี โดยนำมาจำแนกออกเป็นสารกรองที่ดีกับสารกรองทีมีคุณภาพต่ำ สำหรับสารกรองดีก็จะนำมาปรับปรุงคุณภาพ เพื่อขายให้กับผู้ผลิตเครื่องกรองน้ำสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม สารกรองที่มีคุณภาพต่ำก็จะนำมาผ่านกระบวนการอัดทำเป็นส่วนประกอบของอิฐมวลเบา เพื่อใช้งานภายใน (ใช้ในการสร้างโรงงานแห่งใหม่) ส่วนสารกรองที่ไม่สามารถทำอะไรได้ก็จะถูกกำจัดโดยผู้รับจ้างที่มีความชำนาญในการดำเนินการกำจัดต่อไป สำหรับพลาสติกที่ได้รับคืนจากลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นจากเครื่องกรองหรือจากชุดสารกรองนั้น ก็จะดำเนินการบดเป็นเม็ดพลาสติกเพื่อจำหน่ายให้กับบริษัทคู่ค้า โดยจะแยกเกรดของเม็ดพลาสติกก่อนจำหน่าย เป็นรายได้กลับคืนมายังบริษัทฯ

นโยบายภาพรวม

นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

Corporate Social Responsibility (CSR) หรือ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เป็นหนึ่งในหลักการที่ ทีเอสอาร์ หรือ บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ ด้วยตระหนักว่า องค์กรจะเติบโตได้อย่างยั่งยืนต้องอาศัยทั้ง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ความสามารถ ควบคู่กับการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ ด้วยความเชื่อมั่น ศรัทธา และเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในทุกระดับ พร้อมให้การสนับสนุนต่อชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นการส่งเสริม พัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนในระยะยาว การจัดทำรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ ได้จัดทำขึ้นโดย บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) ตามหลักการและแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแบ่งเป็น 8 ด้าน โดยมีเนื้อหาดังนี้

1. ด้านการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้กำหนดเป็นนโยบายของบริษัทฯ โดยให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน อันได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก อันได้แก่ ลูกค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิด / ริดรอนสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านั้นด้วย โดยกำหนดแนวทางด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ดังนี้

นโยบายความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยได้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ พร้อมทั้งให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การกำกับดูแลฝ่ายบริหาร ให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้น ย่อมมีสิทธิกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจึงเป็นเวทีสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น ซักถาม และพิจารณาลงคะแนนเสียงชี้ขาด และคัดเลือกคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัทฯ แทนผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิโดยชอบที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะมีเวลาเพียงพอสำหรับการพิจารณา และรับทราบผลการประชุม

จัดให้มีระบบซึ่งให้ความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้น ทุกรายจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น

แนวทางเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดมาตรการในการปฏิบัติงานของพนักงานว่า

พนักงานต้องหลีกเลี่ยงการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในการติดต่อกับคู่ค้าและบุคคลอื่นใด

พนักงานต้องอุทิศตนและเวลาให้แก่กิจการของบริษัทฯ อย่างเต็มที่ ในกรณีมีความจำเป็นต้องทำงานอื่น เพื่อเพิ่มพูนรายได้หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเวลาทำงาน งานนั้นต้องอยู่ในลักษณะดังต่อไปนี้

 • ไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่องานในหน้าที่ของตน
 • ไม่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน
 • ไม่มีผลเสียถึงชื่อเสียงและกิจการของบริษัท
 • ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท
 • ไม่เป็นการนำความลับของบริษัทไปใช้

โดยลักษณะข้อห้ามดังกล่าวข้างต้น ระบุชัดเจนในข้อระเบียบการปฏิบัติงาน ที่ รบ.2-11/2554 เรื่อง ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ซึ่งปรากฏอยู่ใน หมวดที่ 7 เรื่อง วินัยและโทษทางวินัย หัวข้อที่ 3 เรื่อง วินัยพนักงาน

2. มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ กำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยบริษัทห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ทั้งแบบทางตรงหรือทางอ้อม และห้ามมิให้พนักงานทุกตำแหน่งหรือบุคคลในครอบครัวของพนักงาน เรียกร้องทรัพย์สิน เงินทอง ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ค้า ผู้ขาย ผู้รับเหมา ผู้รับจ้างช่วง คู่ค้า ผู้ร่วมทุน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทไม่ว่าในกรณีใดโดยเด็ดขาด รวมถึงการรับของขวัญหรือสิ่งของจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เนื่องจากการเรียกร้องเงินทอง ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดของพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวของพนักงาน อาจส่งผลต่อการตัดสินใจของพนักงานในการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือชอบธรรม อันนำมาสู่ช่องการทุจริตคอร์รัปชั่น หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แล้วแต่กรณี โดยระบุชัดเจนในข้อระเบียบการปฏิบัติงาน ที่ รบ.2-11/2554 เรื่อง ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท

บริษัทมีการดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยได้สื่อสารไปทั้งระดับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน กำหนดให้การดำเนินการทุกกระบวนการอยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการการดำเนินงาน อันเนื่องมาจากความประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็ให้ได้รับโทษตามกฎหมาย และบริษัทจัดให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชั่น และมีมาตรการคุ้มครองตลอดจนการให้รางวัล สำหรับผู้รายงานหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่นด้วย โดยมีระบุในระเบียบของบริษัท

3. ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน

สิทธิที่มนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรอง ทั้งความคิดและการกระทำที่ไม่มีการล่วงละเมิดได้ โดยได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และสนธิสัญญาระหว่างประเทศ

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยได้ตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์และประสงค์ที่จะให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กร จึงได้ส่งเสริมบรรยากาศการทำงานอย่างมีส่วนร่วมและมอบโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน โดยพนักงานจะได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้มีความรู้ ความสามารถอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อการสร้างคุณค่าและดำรงความเป็นเลิศในธุรกิจ ภายใต้แนวทางการบริหารงานบุคคล ดังนี้ด้านความเสมอภาคและโอกาสที่เท่าเทียม

ผู้บริหารของบริษัทมีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรดำเนินการโดยยึดถือประโยชน์และผลสำเร็จของบริษัทด้วยหลักคุณธรรม หลักความเสมอภาค หลักความสามารถและความจำเป็นในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้ได้ “คนดี” และ “คนเก่ง” ที่มีทัศนคติสอดคล้องกับงานและวัฒนธรรมขององค์กร โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่จำเป็นแก่งาน และไม่มีข้อกีดกันเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความสัมพันธ์ส่วนบุคคล

กำหนดระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามความสามารถของพนักงาน รวมทั้งจัดสิทธิประโยชน์และสวัสดิการแก่พนักงานและครอบครัว โดยจะคำนึงถึงโครงสร้างเงินเดือนที่สอดคล้องกับภาวการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ และการปรับขึ้นค่าจ้าง โดยพิจารณาจากผลสำเร็จของธุรกิจและผลการปฏิบัติงาน ความมุมานะอุตสาหะของพนักงาน

สนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านความสามารถหลักของธุรกิจ ความสามารถในเชิงบริหารจัดการ และความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยสนับสนุนทั้งทางด้านงบประมาณและเวลาในการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาความสามารถในการทำงาน เปิดโอกาสให้พนักงานก้าวหน้าในอาชีพการงาน ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีและมีความรู้ในการทำงาน

เสริมสร้างบรรยากาศในการสื่อสารที่ดี ที่จะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันดี และประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน

ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสารในการเสนอแนะและร้องทุกข์ในเรื่องคับข้องใจเกี่ยวกับการทำงาน ความเป็นอยู่ และสิทธิสวัสดิการผ่านคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ โดยข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังและกำหนดวิธีการแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน

ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับ ได้ไปทัศนะศึกษายังต่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาส ในการเปิดโลกทัศน์และมุมมองในการทำงาน และเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต รวมทั้งนำมุมมองหรือองค์ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้กับการทำงาน

4. ด้านการล่วงละเมิด

ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของพนักงาน และพนักงานไม่พึงกระทำใด ๆ อันเป็นการไม่เคารพนับถือผู้บังคับบัญชา

พนักงานทุกคนต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคาม ไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือการกระทำต่อผู้อื่น บนพื้นฐานของเชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทเชื่อในพลังของบุคลากรทุกคนในองค์กรว่าเป็นกำลังสำคัญในการร่วมผลักดันองค์กรให้ไป สู่วิสัยทัศน์และพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทจึงสรรหาและคัดเลือกบุคลากรใหม่ ๆ ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติที่ดี และมีความพร้อมที่จะเข้ามาร่วมงานกับบริษัท ควบคู่ไปกับการรักษาบุคลากรที่มีอยู่แล้ว ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะต่าง ๆ เพิ่มขึ้น สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความรักความผูกพัน อันจะบรรลุไปสู่เป้าหมายของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใด ที่บริษัทมุ่งเน้นมาโดยตลอด คือการให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข มีความรักและความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

ด้านการบริหารค่าจ้าง ผลตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ

บริษัทยึดหลักการบริหารค่าจ้างด้วยความเป็นธรรม มีความเหมาะสมต่อการครองชีพอย่างเป็นสุข มีการสนับสนุนเงินในรูปแบบของเงินช่วยเหลือ รวมถึงสวัสดิการทางด้านอื่นอีกมากมาย เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาลที่นอกเหนือจากประกันสังคม เครื่องแบบพนักงาน การตรวจสุขภาพประจำปี การท่องเที่ยวประจำปี ฯลฯ ควบคู่กับการส่งเสริมให้พนักงานมีดุลยภาพในการดำเนินชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สิทธิและเสรีภาพของบุคคล

บริษัทให้ความสำคัญกับการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล โดยดูแลการดำเนินงานของบริษัทไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเท่าเทียมกัน เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องทุกข์เป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อผู้บังคับบัญชา บริษัทฯ ยังได้จัดเตรียมตู้หรือกล่องรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตลอดจนข้อร้องเรียนอื่น ๆ ไว้ภายในบริษัทเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นและข้อร้องเรียน โดยมีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตลอดจนข้อร้องเรียนต่าง ๆ ของพนักงาน มานำเสนอผู้บริหารในวันที่มีการประชุมผู้บริหารพบพนักงานเป็นประจำทุก ๆ เดือน

ด้านพัฒนาศักยภาพพนักงาน

บริษัทมีกระบวนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ สำหรับพนักงานทุกระดับ ทั้งการพัฒนาศักยภาพและมีการจัดกระบวนการพัฒนาพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การสอนงาน (Coaching) ซึ่งสำหรับฝ่ายงานที่ต้องออกไปพบลูกค้าจะต้องมีการกระตุ้น (motivation) เพื่อช่วยสร้างแรงบันดาลใจ การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) การพัฒนาในงาน (On the job training) เพื่อเป็นการสร้างให้พนักงานทุกคนรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

ด้านการมีส่วนร่วมต่อการสร้างสรรค์สังคมและชุมชน

บริษัทให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) โดยกำหนดเป็นนโยบายให้แต่ละหน่วยงานและสาขาของบริษัทที่มีอยู่ทั่วประเทศ ได้มีส่วนร่วมแสดงพลังในการทำความดี ตอบแทนและให้ความช่วยเหลือสังคมและชุมชนทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ โดยได้มีการจัดตั้ง คณะกรรมทำงาน Corporate Social Responsibility (CSR) ซึ่งคณะทำงานฯ จะช่วยดูแลเกี่ยวกับโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้ชื่อ “เธียรสุรัตน์ ปันน้ำใจ ให้สังคม” ที่เกิดจากการรวมตัวของพนักงานในบริษัทที่มีจิตอาสาร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยยังมีนโยบายให้พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือคู่ค้า ดังนี้

ลูกค้า

 • มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด มีความเป็นธรรมและเชื่อถือได้
 • มุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง ทันเวลา และส่งเสริมการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ กับลูกค้า อย่างต่อเนื่อง

คู่ค้าและคู่สัญญา

 • มุ่งมั่นในการจัดหาสินค้าและบริการอย่างมีมาตรฐาน ภายใต้หลักการแข่งขันบนฐานข้อมูลที่เท่าเทียมกันมีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสม จัดการให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วนและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา กรณีที่จะไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบเจรจากับคู่ค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย และมีหลักการการจ่ายเงินให้แก่คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงกัน
 • มุ่งมั่นในการพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่คู่ควรกับมูลค่าเงิน คุณภาพทางเทคนิคและมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
 • ห้ามพนักงาน เรียกรับ รับผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริต หรือเป็นส่วนตัวจากคู่ค้าและคู่สัญญา
6. การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม และได้มีการรณรงค์ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่

การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างหนึ่ง

การบริหารจัดการกับสารกรองที่ได้รับคืนจากลูกค้า กรณีที่ลูกค้าเปลี่ยนสารกรองหรือในกรณีที่ยึดเครื่องคืนมา ได้จำแนกออกเป็นสารกรองที่ดีกับสารกรองคุณภาพต่ำ โดยสารกรองดีบริษัทจะนำมาปรับปรุงคุณภาพ เพื่อขายให้กับผู้ผลิตเครื่องกรองน้ำสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม สารกรองคุณภาพต่ำ บริษัทนำมาผ่านกระบวนการอัดทำเป็นอิฐมวลเบาเพื่อใช้งานภายใน (ใช้ในการสร้างโรงงานแห่งใหม่) ส่วนสารกรองที่ไม่สามารถทำอะไรได้ก็จะถูกนำไปกำจัดโดยมีผู้รับจ้างช่วงที่มีความชำนาญในการดำเนินการนำไปกำจัดต่อไป

ในส่วนของโรงงานมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งตามมาตรฐานน้ำทิ้งของกระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องจากโรงงาน ทั้ง 4 แห่ง อยู่ใกล้กับแหล่งชุมชน บริษัทเล็งเห็นถึงความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของชุมชน

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความมีจริยธรรม และคุณธรรมที่ดีควบคู่ไปกับการดูแล ช่วยเหลือและร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยอย่างยั่งยืนเป็นสำคัญ โดยบริษัทได้เล็งเห็นถึงความต้องการน้ำดื่มที่สะอาด และน้ำดื่มที่เป็นประโยชน์ ของชุมชนในพื้นที่ห่างไกล บริษัทจึงได้สนับสนุนโดยเข้าร่วม “โครงการสุขาอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยได้มอบเครื่องกรองน้ำ Safe รุ่น P-Health จำนวน 60 เครื่อง อีกทั้งยังเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชน ดังนั้น จึงได้ร่วมสนับสนุนมอบของรางวัลงานวันเด็กแห่งชาติ ให้แก่ ชุมชนหมู่บ้านสามัคคีเพลส เทศบาลนครนนทบุรี และชุมชน ต้นสน 2 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับบริษัท และช่วงเกิดอุทกภัย บริษัทได้เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยร่วมบริจาคสิ่งของ และเมื่อน้ำลด บริษัทฯ จึงได้ไปให้บริการล้างเครื่องกรองน้ำ และพรีฟิลเตอร์ให้กับลูกค้าในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

ด้วยปณิธานของบริษัทที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเติมเต็มความสุขและคุณภาพชีวิตทั้งที่ทำงานและที่อยู่อาศัยนั้น ทำให้บริษัทได้ผลักดันองค์กรในการสร้างนวัตกรรม การทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการในด้านต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและมีความเหมาะสมกับการใช้งานในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

 • กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR-After- Process) ในรอบปีที่ผ่านมา

เป็นกิจกรรมที่บริษัท ดำเนินการนอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติ โดยบริษัทได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดเป็นนโยบายให้แต่ละหน่วยงานและเครือข่ายสาขาของบริษัทที่มีอยู่ทั่วประเทศ ได้มีส่วนร่วมแสดงพลังในการทำความดี ตอบแทนและให้ความช่วยเหลือสังคมและชุมชนทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ตามรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

ด้านการพัฒนาชุมชน

 • บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีก่อนวันเข้าพรรษาเป็นประจำของทุกปี (สืบเนื่องจนถึงปัจจุบัน) ณ วัดไทรม้าใต้ อ.เมือง จ.นนทบุรี
 • บริษัทเล็งเห็นความสำคัญด้านการศึกษา และคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพ พลามัยที่ดีสำหรับเยาวชนของชาติในอนาคต จึงบริจาคเครื่องกรองน้ำให้กับ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ มูลค่า 48,000 บาท
 • บริษัทร่วมกับพนักงานทุกคน ได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วม ที่ ต.โยธยา อ.บางน้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา และ ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
 • บริษัทมอบของรางวัลเป็นกระปุกออมสิน เพื่อสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ให้กับชุมชนบริเวณใกล้เคียงกับบริษัทฯ ได้แก่ ชุมชนหมู่บ้านสามัคคีเพลส เทศบาลนครนนทบุรี และชุมชนต้นสน 2 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
 • การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับผู้หญิงและเด็ก พร้อมทั้งมอบเครื่องกรองน้ำ Safe รุ่น Power Health จำนวน 3 เครื่อง และเงินบริจาคจำนวนหนึ่งให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีดอนเมือง
 • บริษัทมอบเครื่องกรองน้ำ Safe รุ่น Power Health ให้กับที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด เพื่อนำไปจัดแสดงสินค้าในงาน The Best of Nonthaburi ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ และหลังจากนั้นจะนำไปใช้ประโยชน์ ในการกรองน้ำดื่มสำหรับผู้มาติดต่องานราชการ

ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

 • ในปี 2556 บริษัทและพนักงานร่วมกันจัดกิจกรรม บริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลศิริราช ณ ที่ทำการของบริษัทโดยจัดสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
 • บริษัทสนับสนุนโครงการของกรมอนามัย เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2557-2558 บริษัทฯจึงได้สนับสนุนโครงการดังกล่าวดังนี้

1 ) บริษัทร่วมงานแถลงข่าวสายสัมพันธ์เครือข่ายระดมทุนสนับสนุนโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมอบเงินสนับสนุนโครงการ เพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)จำนวน 30,000 บาท ณ ศูนย์การค้า เดอะ พรอมานาด

2 ) โครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2557-2558 บริษัทฯ ขอสนับสนุนบริจาคเครื่องกรองน้ำ จำนวน 60 เครื่อง เป็นเงิน 450,000 บาท ให้กับทางโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)

ด้านการสนับสนุนกิจกรรมหน่วยงานต่าง ๆ

 • โครงการรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี 2557 จัดโดยจังหวัดนนทบุรี และเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี เป็นโครงการที่เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์และสิ่งของ บริษัทฯ จึงขอบริจาคเครื่องกรองน้ำ รุ่น P-Health จำนวน 20 เครื่อง มูลค่า 150,000 บาท เพื่อร่วมออกงานร้านกาชาดในงานกาชาด งานประเพณีลอยกระทง และงานสมโภชศาลหลักเมือง จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2557
 • โครงการเดิน-วิ่ง การกุศล เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช จัดโดยเทศบาลตำบลบางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี ซึ่งเงินรายได้ถวายเป็นพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย บริษัทจึงขอร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม TSR จำนวน 3,000 ขวด เพื่อใช้สำหรับมอบให้กับเทศบาลตำบลบางกระดี เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ร่วมโครงการเดิน-วิ่งการกุศลอีกต่อหนึ่ง