ปฏิทินนักลงทุน

รายปี
วันที่ เวลา ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
23 เมษายน 2564 13.30 น. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมแม่น้ำเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคาร บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
23 มีนาคม 2564 16.15 - 17.00 น. งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2563 โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย