ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

รายปี
17 พ.ค. 2565 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2565
13 พ.ค. 2565 แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
12 พ.ค. 2565 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2565
11 พ.ค. 2565 แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (แก้ไข)
11 พ.ค. 2565 แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (แก้ไข)
11 พ.ค. 2565 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
10 พ.ค. 2565 แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
03 พ.ค. 2565 ชี้แจ้งการเผยแพร่ข่าวจากบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
27 เม.ย. 2565 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
27 เม.ย. 2565 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
22 เม.ย. 2565 ชี้แจง Trading Alert List
21 เม.ย. 2565 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
21 เม.ย. 2565 Trading Alert List Information
25 มี.ค. 2565 การเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
25 ก.พ. 2565 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และงดจ่ายเงินปันผล
25 ก.พ. 2565 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และงดจ่ายเงินปันผล
25 ก.พ. 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
25 ก.พ. 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
24 ก.พ. 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
24 ก.พ. 2565 งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
13 ม.ค. 2565 แจ้งปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการบริหารใหม่ และแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ
13 ม.ค. 2565 แจ้งผู้บริหารลาออกและพ้นจากตำแหน่ง