ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

รายปี
01 ก.ย. 2564 แจ้งกรรมการลาออก
16 ส.ค. 2564 แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
16 ส.ค. 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
16 ส.ค. 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
16 ส.ค. 2564 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
21 ก.ค. 2564 การเข้าซื้อที่ดินเพื่อเพื่อก่อสร้างคลังสินค้าและรองรับการขยายตัวของสำนักงานใหญ่ในอนาคต
14 ก.ค. 2564 แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
29 มิ.ย. 2564 แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
22 มิ.ย. 2564 แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
17 มิ.ย. 2564 แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
16 มิ.ย. 2564 แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
10 มิ.ย. 2564 แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
09 มิ.ย. 2564 แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
09 มิ.ย. 2564 แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์ (แก้ไข)
09 มิ.ย. 2564 แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์ (แก้ไข)
09 มิ.ย. 2564 แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์ (แก้ไข)
09 มิ.ย. 2564 แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์ (แก้ไข)
09 มิ.ย. 2564 แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
07 มิ.ย. 2564 แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
07 มิ.ย. 2564 แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์ (แก้ไข)
04 มิ.ย. 2564 แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
02 มิ.ย. 2564 แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
12 พ.ค. 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
12 พ.ค. 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พ.ค. 2564 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
12 พ.ค. 2564 แจ้งกำหนดระยะเวลาการจำหน่ายหุ้นของบริษัท ที่ซื้อคืน ภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
12 พ.ค. 2564 แจ้งเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล
07 พ.ค. 2564 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
23 เม.ย. 2564 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
23 เม.ย. 2564 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
23 มี.ค. 2564 การเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
09 มี.ค. 2564 แจ้งเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ของบริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
01 มี.ค. 2564 งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
01 มี.ค. 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
25 ก.พ. 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (สอบทานแล้ว)
25 ก.พ. 2564 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล
25 ก.พ. 2564 แจ้งเปลี่ยนแปลงอีเมล์ของบริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
25 ก.พ. 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
25 ก.พ. 2564 งบการเงิน ประจำปี 2563 (สอบทานแล้ว)