คณะกรรมการบริษัท

ทีมคณะกรรมการบริษัท

นาย สหัส ตรีทิพยบุตร
ประธานกรรมการบริษัท
นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่
กรรมการ
นาย วิรัช วงศ์นิรันดร์
กรรมการ
นางสาว เธียรวรรณี แจ้งอยู่
กรรมการ
นางสาว สวิตา แจ้งอยู่
กรรมการ
รองศาสตราจารย์
บุญเสริม วิมุกตะนันทน์
กรรมการอิสระ
ศาสตรเมธี ดร.
สุปรีดิ์ วงศ์ดีพร้อม
กรรมการอิสระ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กริช อัมโภชน์
กรรมการอิสระ
นาง สุมนา วงษ์กะพันธ์
กรรมการอิสระ
ศ. (วุฒิคุณ) ดร.นายแพทย์
พรเทพ ศิริวนารังสรรค์
กรรมการอิสระ
ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร
กรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

รองศาสตราจารย์
บุญเสริม วิมุกตะนันทน์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กริช อัมโภชน์
กรรมการตรวจสอบ
ศ. (วุฒิคุณ) ดร.นายแพทย์
พรเทพ ศิริวนารังสรรค์
กรรมการตรวจสอบ
ศาสตรเมธี ดร.
สุปรีดิ์ วงศ์ดีพร้อม
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กริช อัมโภชน์
ประธานคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม
ศาสตรเมธี ดร.
สุปรีดิ์ วงศ์ดีพร้อม
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม
นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นาง สุมนา วงษ์กะพันธ์
ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
ศ. (วุฒิคุณ) ดร.นายแพทย์
พรเทพ ศิริวนารังสรรค์
กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
นางสาว สวิตา แจ้งอยู่
กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ศาสตรเมธี ดร.
สุปรีดิ์ วงศ์ดีพร้อม
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นาย วิรัช วงศ์นิรันดร์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสาว เธียรวรรณี แจ้งอยู่
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสาว สวิตา แจ้งอยู่
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นาย ไพฑูรย์ ศุกร์คณาภรณ์
กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

นาย สหัส ตรีทิพยบุตร
ประธานกรรมการบริหาร
นาง สุมนา วงษ์กะพันธ์
กรรมการบริหาร
นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่
กรรมการบริหาร