คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

รายปี
ขนาดไฟล์ PDF
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับปี 2563 304.24 kB
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2563 265.20 kB
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2563 901.63 kB
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2563 715.20 kB