นโยบายการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ดังนี้ “จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจาก งบการเงินรวม ของบริษัท แต่อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงอัตราการจ่ายปันผลที่น้อยกว่าอัตราที่กําหนดข้างต้น หรืองดจ่ายเงินปันผล โดยคํานึงถึงภาวะทางเศรษฐกิจ ผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง และความจําเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการและการขยายธุรกิจมาประกอบการพิจารณา” ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจําปีของบริษัท จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป