ปฏิทินนักลงทุน

รายปี
วันที่ เวลา ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
27 เมษายน 2565 13.30 น. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมแม่น้ำเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคาร บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
22 มีนาคม 2565 11.15 - 12.00 น. งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2564 โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday