คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

รายปี
ขนาดไฟล์ PDF
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับปี 2564 271.91 kB
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2564 285.54 kB
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2564 301.56 kB
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2564 302.93 kB