ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งวดงบการเงิน ณ วันที่256125622563
สินทรัพย์รวม1419.841447.541691.54
หนี้สินรวม216.84211.14416.52
ส่วนของผู้ถือหุ้น1197.741231.241270.57
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว549.68549.68549.68
รายได้รวม1613.091676.781942.88
กำไรสุทธิ106.79109.63143.13
กำไรต่อหุ้น (บาท)0.200.200.26
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%)9.079.6011.52
ROE(%)9.249.0311.44
อัตรากำไรสุทธิ(%)6.626.547.37

หมายเหตุ: *กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท