โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30/08/2564 ประเภท: XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด6,306
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น71.46

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด 144,107,715 26.22
2 นาย วีรวัฒน์ แจ้งอยู่ 74,745,848 13.6
3 น.ส. สวิตา แจ้งอยู่ 34,433,796 6.26
4 นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่ 34,101,613 6.2
5 น.ส. เธียรวรรณี แจ้งอยู่ 33,795,673 6.15
6 นาย มนต์ชัย ลีศิริกุล 12,000,000 2.18
7 น.ส. ดรุณีย์ ลีศิริกุล 11,953,620 2.17
8 นาง ขนิษฐา แจ้งอยู่ 5,133,332 0.93
9 นาย อัศวิน แจ้งอยู่ 4,534,500 0.82
10 นาย ไพฑูรย์ หอมจันทร์ 4,405,532 0.8