โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11/03/2565 ประเภท: XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด5,736
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น71.44

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด 144,107,715 26.23
2 นาย วีรวัฒน์ แจ้งอยู่ 69,145,848 12.59
3 น.ส. สวิตา แจ้งอยู่ 34,433,796 6.27
4 นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่ 34,101,613 6.21
5 น.ส. เธียรวรรณี แจ้งอยู่ 33,795,673 6.15
6 นาย มนต์ชัย ลีศิริกุล 12,000,000 2.18
7 น.ส. ดรุณีย์ ลีศิริกุล 11,953,620 2.18
8 นาง ขนิษฐา แจ้งอยู่ 5,133,332 0.93
9 นาย อัศวิน แจ้งอยู่ 4,560,000 0.83
10 นาย ไพฑูรย์ หอมจันทร์ 4,305,632 0.78