การประชุมผู้ถือหุ้น

รายปี
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 PDF
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เอกสารที่แนบมาด้วย
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
รายงานประจำปี 2563 พร้อมงบการเงินสำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบ QR Code
ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นและคุณสมบัติกรรมการอิสระ
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
แผนที่สถานที่ประชุม


The Annual General Meeting of the Shareholders for the Year 2021 PDF
Notice of 2021 Annual General Meeting of Shareholders
Document
Copy of the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders for year 2020
Annual Report for year 2020, which also includes the audited financial statements of the Company for year 2020, in the form of QR Code
Profiles of the nominated candidates for the election of directors in replacement of those retired by rotation (Document accompanying Agenda 6)
Profiles and qualifications of the independent directors proposed by the Company to act as the proxy of shareholders
Explanation of the procedure of proxy, registration, voting, counting votes and announcement of the resolution
The Company’s Articles of Association in relation to the Annual General Meeting of Shareholders
Proxy Form B
Map of the venue of meeting