หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทางการเงิน

เอกสารนำเสนอ
และเว็บแคสต์

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ข้อมูลสำหรับ
ผู้ถือหุ้นสามัญ

แบบฟอร์ม 56-1

รายงานประจำปี

รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ดูเพิ่มเติม >>
17
พ.ค.
2565
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2565
13
พ.ค.
2565
แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
12
พ.ค.
2565
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2565
11
พ.ค.
2565
แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (แก้ไข)
11
พ.ค.
2565
แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (แก้ไข)
11
พ.ค.
2565
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
10
พ.ค.
2565
แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
03
พ.ค.
2565
ชี้แจ้งการเผยแพร่ข่าวจากบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
27
เม.ย.
2565
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
27
เม.ย.
2565
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
22
เม.ย.
2565
ชี้แจง Trading Alert List
21
เม.ย.
2565
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
21
เม.ย.
2565
Trading Alert List Information
25
มี.ค.
2565
การเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
25
ก.พ.
2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และงดจ่ายเงินปันผล
25
ก.พ.
2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และงดจ่ายเงินปันผล
25
ก.พ.
2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
25
ก.พ.
2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
24
ก.พ.
2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
24
ก.พ.
2565
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
13
ม.ค.
2565
แจ้งปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการบริหารใหม่ และแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ
13
ม.ค.
2565
แจ้งผู้บริหารลาออกและพ้นจากตำแหน่ง