หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทางการเงิน

เอกสารนำเสนอ
และเว็บแคสต์

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ข้อมูลสำหรับ
ผู้ถือหุ้นสามัญ

แบบฟอร์ม 56-1

รายงานประจำปี

รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ดูเพิ่มเติม >>
26
พ.ย.
2564
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
25
พ.ย.
2564
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
10
พ.ย.
2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
10
พ.ย.
2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
10
พ.ย.
2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
27
ต.ค.
2564
แจ้งการปิดบริษัทร่วม
27
ต.ค.
2564
วันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2565
01
ต.ค.
2564
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทหรือส่งคำถาม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้า
01
ก.ย.
2564
แจ้งกรรมการลาออก
16
ส.ค.
2564
แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
16
ส.ค.
2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
16
ส.ค.
2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
16
ส.ค.
2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
21
ก.ค.
2564
การเข้าซื้อที่ดินเพื่อเพื่อก่อสร้างคลังสินค้าและรองรับการขยายตัวของสำนักงานใหญ่ในอนาคต
14
ก.ค.
2564
แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
29
มิ.ย.
2564
แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
22
มิ.ย.
2564
แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
17
มิ.ย.
2564
แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
16
มิ.ย.
2564
แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
10
มิ.ย.
2564
แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
09
มิ.ย.
2564
แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
09
มิ.ย.
2564
แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์ (แก้ไข)
09
มิ.ย.
2564
แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์ (แก้ไข)
09
มิ.ย.
2564
แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์ (แก้ไข)
09
มิ.ย.
2564
แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์ (แก้ไข)
09
มิ.ย.
2564
แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
07
มิ.ย.
2564
แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
07
มิ.ย.
2564
แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์ (แก้ไข)
04
มิ.ย.
2564
แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
02
มิ.ย.
2564
แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
12
พ.ค.
2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
12
พ.ค.
2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
12
พ.ค.
2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
12
พ.ค.
2564
แจ้งกำหนดระยะเวลาการจำหน่ายหุ้นของบริษัท ที่ซื้อคืน ภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
12
พ.ค.
2564
แจ้งเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล
07
พ.ค.
2564
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
23
เม.ย.
2564
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
23
เม.ย.
2564
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
23
มี.ค.
2564
การเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
09
มี.ค.
2564
แจ้งเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ของบริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
01
มี.ค.
2564
งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
01
มี.ค.
2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
25
ก.พ.
2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (สอบทานแล้ว)
25
ก.พ.
2564
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล
25
ก.พ.
2564
แจ้งเปลี่ยนแปลงอีเมล์ของบริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
25
ก.พ.
2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
25
ก.พ.
2564
งบการเงิน ประจำปี 2563 (สอบทานแล้ว)