การกำกับดูแลกิจการที่ดี

 

ในปี 2564 บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) ได้รับผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจําปี 2564 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2021) ในระดับ 5 ดาว อยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ” (Excellent) จากบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมินทั้งสิ้น 716 บริษัท จากการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจําปี 2564 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ และเข้าใจหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุงปี 2560 ที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกใช้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาและทบทวน หลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัทและได้ดําเนินการปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทกําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่าง ๆ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กําหนดทุกประการ