การกำกับดูแลกิจการที่ดี

 

ในปี 2563 บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2563 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2020) ในระดับ 5 ดาว อยู่ใน กลุ่ม “ดีเลิศ” (Excellent) ซึ่งบริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 182 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคะแนนอยู่ใน ระดับดีเลิศ จากบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมินทั้งสิ้น 692 บริษัท จากกาสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2563 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทได้รับทราบ และเข้าใจหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุงปี 2560 ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกใช้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาและทบทวน หลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและได้ดำเนินการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่าง ๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดทุกประการ